Havnereglement

1. Alt ophold og færdsel på havnen, inklusive lege & parkerings område, bygninger og havneanlæg er på eget ansvar.

2. Parkering eller fortøjning der hindrer fri adgang til havnens slæbested er forbudt.

3.Der må kun parkeres på de markerede pladser eller på græsarealet længst væk fra vandkanten.

4. Broer og adgangs veje skal holdes fri for affald, fiskeredskaber og værktøj mm.

5.Anvendes el stik på broerne skal forlænger kablerne være i god stand og tilsluttes korrekt. Ledninger eller kabel ruller der er ført til et fartøj må kun anvendes under opsyn, og skal fjernes efter brug.

6.Alle båd vogne der efterlades i længere tid skal være forsynet med ejerens navn eller medlemsnummer.

7.Støjende adfærd, eller et på havnens område gentaget overdreven indtagelse af alkohol som måtte kunne føre til anstød, er uønsket, og kan medføre bortvisning.

8. Rensepladser for garn og fisk skal holdes rene. Fiskeaffald skal bortskaffes effektivt.

9.Tørring af fiskeredskaber under tag skal ske til mindst gene for andre brugere. Redskaberne skal fjernes når de er tørre.

10. Joller på land skal anbringes korrekt på jollepladsen.

11.Enhver person der observerer unormale forhold på havnen eller henlagte fartøjer har pligt til at underrette havnefoged eller klubbestyrelsen.

Vive Bådelaug 2003

 
 
 
 
Vive Bådelaug