Havnereglement

1. Alt ophold og færdsel på havnen, inklusive lege & parkerings område, bygninger og havneanlæg er på eget ansvar.

2. Parkering eller fortøjning der hindrer fri adgang til havnens slæbested er forbudt.

3.Der må kun parkeres på de markerede pladser eller på græsarealet længst væk fra vandkanten.

4. Broer og adgangs veje skal holdes fri for affald, fiskeredskaber og værktøj mm.

5.Anvendes el stik på broerne skal forlænger kablerne være i god stand og tilsluttes korrekt. Ledninger eller kabel ruller der er ført til et fartøj må kun anvendes under opsyn, og skal fjernes efter brug.

6.Alle båd vogne der efterlades i længere tid skal være forsynet med ejerens navn eller medlemsnummer.

7.Støjende adfærd, eller et på havnens område gentaget overdreven indtagelse af alkohol som måtte kunne føre til anstød, er uønsket, og kan medføre bortvisning.

8. Rensepladser for garn og fisk skal holdes rene. Fiskeaffald skal bortskaffes effektivt.

9.Tørring af fiskeredskaber under tag skal ske til mindst gene for andre brugere. Redskaberne skal fjernes når de er tørre.

10. Joller på land skal anbringes korrekt på jollepladsen.

11.Enhver person der observerer unormale forhold på havnen eller henlagte fartøjer har pligt til at underrette havnefoged eller klubbestyrelsen.

Vive Bådelaug 2003

Retningslinier for Vive Havn.

Retningslinier for drift og vedligehold af Vive Havn

Drift og vedligehold af Vive Havn er overvejende baseret på medlemmernes frivillige indsats, herunder at medvirke til vedligehold i nødvendigt omfang, under skyldig hensyntagen til medlemmets helbred og indsigt i opgaven.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at frivilligt arbejde udføres på eget ansvar og egen risiko. Havnen har ikke nogen ansvarsforsikring som dækker evt, skader eller ulykker under arbejde på havnen.

Disse opgaver omfatter såvel fornyelse som reparationer på broer og anlæg, samt almindelig oprydning og pleje af området, så lejemålet fremstår pænt og ryddeligt.

Dette indebærer, at der ind imellem arbejdes i flok ved større projekter. I så fald udpeges der en tovholder, som samler en flok af frivillige.

Medlemmer med anvist bådplads kan pålægges et driftsbidrag.

Bidraget kan modsvares af udførte arbejdsydelser for klubben.

For at sikre en rimelig fordeling af omkostningerne, er der mulighed for at betale en kompensation for manglende deltagelse. Prisen herfor fastsættes af den årlige generalforsamling.

Opnår et medlem ikke de omtalte mindst 4 arbejdstimer, eller det af bestyrelsen fastsatte minimum arbejdstimetal i et arbejds projekt inden dets skærings dato, opkræves medlemmet, uanset senere arbejdsindsats, det beregnede fulde kompensations beløb pr. bådplads sammen med næste års kontingent og pladsleje.

 

Arbejdslederen (udpeges af bestyrelsen) har ansvar for at lede og fordele arbejdet, samt at føre, og sammen med medlemmet at opdatere hans arbejdstimetal på et i arbejdsperioden synligt opslag, eller liste.
Har et medlem indsigelser til listens føring, skal han meddele dette senest to dage fra sin sidste arbejdsdeltagelse.

Bestyrelsen kan med skyldig hensyn til det enkelte medlems alder, helbred eller andet, at afvige eller ændre hans arbejdspligt, hhv. kompensation.
Bestyrelsens medlemmer er fritaget disse  arbejdsforpligtigelser

Vive bådelaug 4/11 2017.

 
 
 
 
Vive Bådelaug